Zpracování osobních údajů

 
Při poskytování služeb a prodeji zboží prostřednictvím webové stránky www.Perly.sk a www.Perlycz.cz (dále jen "Webové stránky") dochází z naší strany ke zpracování Vašich osobních údajů, tedy firmou Ing. Branislav Čech - Perly.sk, sídlem: Budovatelská 659/11, Sučany, IČO: 43 383 599.
V rámci této části se Vám snažíme srozumitelně poskytnout všechny potřebné informace v souladu s nařízením č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"), abyste věděli, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.
Tato pravidla zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.
 
Ochrana Vašich osobních údajů
Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření s cílem zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů, abychom předešli jejich zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí, a neoprávněnému přístupu k nim.
Na zpracování Vašich osobních údajů používáme pouze takových dodavatelů služeb, kteří také poskytují dostatečné záruky bezpečnosti.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají.
 
Jaké osobní údaje získáváme, jak je používáme, jak dlouho je uchováváme 
 
Údaje při vytvoření objednávky
Požadujeme osobní údaje potřebné k jejímu vyřízení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám objednávku neumíme vyřídit a zaslat, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo a samotný předmět objednávky. Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Tyto údaje také potřebujeme k vytvoření faktury a k vedení účetnictví. 
 
Údaje na registrační účely:
Pokud si vytvoříte na naší webové stránce svůj uživatelský účet, Váš email, jméno a příjmení, které na jeho vytvoření postačují, budeme zpracovávat za účelem správy a zpřístupňování Vám Vašeho uživatelského účtu a zároveň umožnění jednoduššího nakupování. Poskytnutí emailu, jména a příjmení je smluvní požadavkem a Vaší povinností. Bez nich nelze provést registraci a nakupovat jako registrovaný návštěvník. Po úspěšné registraci máte možnost vložit do svého uživatelského účtu některé další osobní údaje, jako jsou například adresa, telefonní číslo, fakturační údaje. Tyto osobní údaje máte možnost kdykoliv měnit nebo vymazat. Právním základem je plnění Smlouvy.
 
Údaje potřebné ke komunikaci s Vámi:
Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání oznámení souvisejících s aktuálním stavem, ve kterém se nachází vyřizování Vaší objednávky či poskytnutí služby. Také, pokud potřebujete udělat změnu např .:  v adrese doručení či jinou, která souvisí s vybavením zadané objednávky. Vaše kontaktní údaje a údaje o nákupech zpracováváme i za účelem reklamace zboží.
 
Údaje potřebné za účelem plnění kupní smlouvy:
 Vaše jméno, příjmení, adresu, email a telefonní číslo, údaje o uzavření a plnění kupní smlouvy, budeme zpracovávat za účelem plnění kupní smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvním požadavkem a Vaší povinností, bez které není možné uzavřít kupní smlouvu a doručit zboží. Právním základem je plnění smlouvy a po jejím splnění naše oprávněné zájmy být schopen prokázat, že naše závazky podle smlouvy byly řádně plněny.
 
Údaje v souvislosti s platbami:
 Faktury, které obsahují Vaše osobní údaje - Vaše jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo a naše výpisy z bankovního účtu, kde je uvedeno Vaše jméno, příjmení a číslo bankovního účtu a informace o platbě za zboží (ceny zakoupeného zboží) uchováváme během deseti let následujících po roce, kterého se týkají. Právním základem je plnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví.
 
Údaje za účelem marketingu:
V případě, že jste nám udělili Váš souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje i za účelem marketingu. Zasíláme Vám newsletter o novinkách a službách, které by vás mohly zajímat, případně poděkování za spolupráci, či upozornění na právě probíhající soutěž. Právním základem je Váš souhlas. Můžete ho samozřejmě kdykoli odvolat. Doba uchovávání je po dobu, dokud tento souhlas neodvoláte.
Pokud nás kontaktujete, uchováváme si komunikaci pro efektivní vyřízení objednávky, abychom se mohli vrátit k tomu, na co jste se dotazovali a abychom měli přehled o tom, co jsme už spolu řešily
Rovněž uchováváme Vaše návrhy, připomínky a postřehy k našim službám, které nám zašlete, abychom na nich věděli pracovat i s odstupem času.
 
Údaje získané při využívání našich služeb 
Když využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přistupujete na naše stránky a co na nich vyhledáváte. Tyto informace také využíváme k analytickým účelům, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější. 
 
S kým sdílíme Vaše osobní údaje 
Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výnimkou některých omezených případů, kdy Vaše osobní údaje poskytujeme jiným subjektům (příjemcům). Může jít o následující případy: 
 
Poskytnutí třetím stranám, pokud je to dovoleno nebo vyžadované právními předpisy, například zpřístupnění státním orgánům v souladu s právními předpisy, v případě prodeje podniku nebo v případě naší právní ochrany. Poskytnutí našim dodavatelům (zpracovatelům), kteří nám na základě smlouvy poskytují různé služby, v rámci kterých dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Zpřístupnění údajů třetím stranám provádíme v případě doručovatelské služby, kterou jste si při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:
Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803 / S www.posta.sk
Zásilkovna s.r.o.
Kopčianska 3954/39
851 01 Bratislava, v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I,
oddíl: s.r.o., vložka číslo: 105158 / B
www.zasielkovna.sk
Naše služby se neustále vyvíjejí, proto se tento seznam může průběžně měnit.
 
Doba uchovávání:
Osobní údaje uchováváme na dobu neurčitou za účelem archivace, marketingu a účelem vedení vlastní evidence.
 
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
Právo na přístup
Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda, jak a za jakým účelem se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům. Na požádání Vám tedy poskytneme veškeré informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Rovněž máte právo vědět, zda a za jakým účelem byly Vaše údaje poskytnuty třetí straně.
 
Právo na opravu
Máte právo na to, abychom opravili Vaše nesprávné osobní údaje a doplnili je, pokud jsou neúplné.
 
Právo na vymazání (právo na "zapomnění")
Vaše osobní údaje mažeme, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo pokud odvoláte souhlas, na jehož základě jsme zpracování prováděli. Toto právo však neplatí absolutně. Existují případy, kdy osobní údaje musíme uchovávat, například za účelem účetnictví.
 
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom omezili zpracování, pokud:
• jste napadli správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího ověřit správnost osobních údajů
• zpracování je protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití
• již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků
• namítáte vůči zpracování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 
Právo namítat proti zpracovávání
Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů, které se provádí
• na právním základě nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme
• pro účely přímého marketingu. 
 
Právo odvolat souhlas 
Pokud je zpracování založeno na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 
 
Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, například Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. V případě, že žijete v České republice, máte právo podat stížnost i na místní kontrolní orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete zde: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10 

Pokud máte dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo chcete požádat o přístup, opravu nebo vymazání, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktů: Email: info@perly.sk
 
 
Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo chcete požiadať o prístup, opravu alebo vymazanie, môžete nás  kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:
Email: info@perly.sk
 
Analytické a reklamní služby 
Pracujeme také s partnery, který nám poskytují analytické a reklamní služby. Ty nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé využívají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti MOHOU využívat cookies a podobné technologie, aby shromáždili údaje o Vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete níže. 

Cookies 
Na naší webové stránce používáme cookies. Je to běžná praxe webových stránek. Pokračováním v používání naší webové stránky souhlasíte s jejich používáním.
 
Co jsou cookies, pixely a na co je potřebujeme?
Jako mnoho jiných společností poskytujících své služby na internetu, i my využíváme cookies, pixely a další technologie. V tomto článku vám popíšeme, jak fungují a na co je potřebujeme.
Soubory cookies jsou malé kousky dat, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo "kousky kódu", nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.

Jednotlivé cookies mají různou dobu "trvanlivosti" - různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou ze zařízení poté, co zavřete okno prohlížeče (sessioncookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po ukončení procházení našich webových stránek (permanentcookie). 
 
Proč používáme cookies?
 Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (například přihlašovací údaje, údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou. 
Cookies nám zároveň pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce, zda je pro vás dostatečně přehledná a víte na ní najít to, co hledáte. Cookies tedy používáme také za účelem zlepšení uživatelského zážitku. 
Soubory cookies mohou také zaznamenávat další informace, jako počet návštěvníků našich webových stránek a také jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to, aby vám byla zobrazována reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem na Vaše zájmy a potřeby.
 
Jaké cookies používáme?
1. Funkční a technické cookies - tyto cookies zajišťují řádné fungování naší webstránky a pomáhají Vám zjednodušit a usnadnit pohyb na stránkách a nakupování. Jelikož by naše stránka bez jejich využití řádně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné.
2. Analytické cookies - tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci o hledáních provedených na naší stránce a také na zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom ji věděli udělat pro vás co nejjednodušší na používání.
3. Marketingové a reklamní cookies - tyto cookies používáme na to, abychom vám na naší stránce věděli zobrazovat obsah, který vás dle Vašich předchozích preferencí zajímá, a také za účelem zobrazování reklamy na základě Vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu. Při těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
GoogleAnalytics, Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountainview, CA 94043, USA
Služba GoogleAnalytics slouží ke sledování statistiky stránek, demografických údajů uživatelů, zájmů a chování na webových stránkách.
GoogleAdWords, Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountainview, CA 94043, USA
Facebook Pixel, 1 HackerWay, Menlo Park, CA 94025, USA
 
Existuje několik možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie: 
1. Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si vymazali nebo odmítli cookies. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby řádně fungovat. 
2. Třetí strany: na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran, například na stránce optout.aboutads.info. 
3. Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies také lze využít řešení nabízená jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše. 
Více o cookies. 
Pro více informací o cookies, jejich použití, včetně toho, jak zjistit, jaké cookies jsou uloženy ve webovém prohlížeči a jako jejich vymazat nebo zakázat jejich ukládání je možné najít na stránce https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie nebo www .allaboutcookies.org (v angličtině).   

 20. května 2018 

Ing. Branislav Čech - Perly.sk
© 2022 - www.perlycz.cz - All right reserved. - Created by Top